Monday, December 31, 2012

Takdang AralinTAKDANG ARALIN:

            Panuto: Sagutin ang mga sumusunod.

Mahalaga ba ang maliit na populasyon sa ating bansa? Bakit?
May pag-asa bang lumiitang ating populasyon? Paano?
Sumulat ng isang liham para sa iyongsarili kung gaano kalaki ang pamilyang nais mo sa hinaharap.
Anu-ano ang programa ng ating pamahalaan tungkol sa mga sumusunod?
Magtanong-tanong sa pinuno ng barangay kung paano nila ito ipinatutupad?
a. Populasyon
________________________________________________________________
b. Kapaligiran
________________________________________________________________
c. Mga serbisyong panlipunan
________________________________________________________________
  

Gawain 1:
Panuto:

1. Bumuo ng isa ng kuwento ng isang pamilyang may sampung anak.
2. Gumuhit at maglista ng mga katangian ng populasyon na nais mo sa mga sumusunod:
A. Pamilya
B. Pamayanan
C. Bansa

Gawain 2:
Panuto:
A. Paghambingin ang malaki at maliit na pamilya sa pamamagitan ng iba’t-ibang kriterya o palatandaan ng kaunlaran.

Kriterya                       Maliit na Pamilya                    Malaking Pamilya

Edukasyon
Pagkain
Damit
Tahanan
Paggawa

B. Matapos mong maitala ang maaaring kalagayan ng maliit atmalaking pamilya, gaano
kalaking pamilya ang nais mo? Pangatwiranan mo ang iyong sagot.

Banghay Aralin - Modyul 22: Populasyon

BANGHAY ARALIN
Pangkalahatang Impormasyon
May Akda
Hindi inilahad
Pamagat at Aralin
Modyul 22: Populasyon
Pamamarati
45 minuto
Lugar
Silid Aralan
Asignatura
Araling Panlipunan
Antas
Ika-9 na baitang
Layunin at Pagtataya
Mga Layunin
·         Mailahad ang kondisyon ng populasyon sa mundo.
·         Maipaliwanag ang mga programa ukol sa populasyon at ang mga implikasyon nito sa kaunlaran ng mga bansa sa buong daigdig.
·         Matatalakay ang epekto, mga salik at mga suliraning dulot ng mabilis na paglaki ng populasyon sa likas na kapaligiran at pamumuhay ng tao.
·         Makpaglalahad ng mga datos bilang suporta sa malaking epekto ng populasyon sa kapaligiran.
·         Makapagbigay ng mga paraan upang mapangalagaan ang kapaligiran.
·         Masusuri ang mga programang magpapabuti at magpapaunlad ng kalagayan ng populasyon ng mga bansa.
·         Makapagbigay ng sariling opinyon upang hindi maging pabigat sa lumalaking populasyon ng Pilipinas.
Pagtataya
·         Pangkatang gawain
·         Pagsusulit
·         Takdang Aralin

Paghahanda
Kagamitan/ Sanggunian
·         Index Card
·         Tulong Biswal
·         Larawan ng populasyon, kapaligiran, kagubatan, pangisdaan at bayodibersit
·         Pisara, yeso at pambura
·          Kopya ng Aralin (Hand-outs)
Paghahanda ng mga Mag-aaral
·         Ang mga mag-aaral ay kinakailangang pag-aralan ang mga inihandang hand-outs upang magbigay tulong at gabay sa paksang tatalakayin.
·         Ang mga mag-aaral ay kailangang may sapat na kaalaman para sa paghahanda sa isang pagsusulit.

Paghahanda ng Guro
·         Marapat na magkaroon ng akmang pananaliksik upang wastong maitalakay ang paksang tinatalakay.
Gawain
Gawaing Mag-aaral
  1. Gamit ang mga larawang nasa pisara, kinakailangang bumuo ng salita ang mga mag-aaral gamit ang mga ginupit na letrang may kaugnayan dito.
  2. Hatiin ang buong klase sa dalawang pangkat. Kinakailangang pumili ang bawat grupo ng sampung representatib upang magsuot ng nametags na may pangalan ng mga bansa. Kinakailangang isaayos ng bawat grupo ang sampung bansa mula sa may pinakamalaking populasyon hanggang sa pinakamaliit.
  Gawaing Guro
  ·         Ihanda ang tulong biswal para igabay ang mga mag-aaral sa  pag-aaral ng takda.
  ·         Bigyan ng panuto ang mga mag-aaral sa bawat gawain.
  ·         Magtanong sa mga mag-aaral upang malaman ang
  ·         Ano ang maaari mong maambag upang makatulong sa pagpigil ng paglaki ng populasyon?
  ·         Ano ang iyong opinion sa paglaki ng populasyon at ang epekto nito  sa ating ekonomiya?                                                                                       Inihanda nina:


                                                                                       Julian Rae Macalinga
                                                                                       Mariel Rodaje
                                                                                           (Mga Guro)
  Iniwasto ni


  SHERYL R. MORALES, Ph.D
  Punong Guro